+31 (0) 653 747 050 info@nedprivacy.nl

Disclaimer NedPrivacy BV

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op onze websites van NedPrivacy: www.nedprivacy.nl, www.perfectworks.nl, verder genoemd ´onze websites´

Door onze websites te bezoeken en/of de op of via de onze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen onze algemene voorwaarden en deze disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden.

Gebruik van de onze websites

De informatie op onze websites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze websites worden ontleend. Hoewel NedPrivacy zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van onze websites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. NedPrivacy garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. NedPrivacy wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de NedPrivacy links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. NedPrivacy aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door NedPrivacy niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid of informatie die als schokkend kunnen worden ervaren.

Informatie gebruiken

NedPrivacy behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NedPrivacy of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Registratie voor uitgebreide toegang

Toegang tot bepaalde gebieden van onze websites en het gebruik van bepaalde functies of kenmerken van onze websites kunnen van u registratie als deelnemer verlangen. Deze registratie is gratis.

Wanneer u zich registreert, moet u een unieke gebruikersnaam of “titel” en een wachtwoord kiezen en moet u een uniek, geldig, lopend en controleerbaar e-mailadres aangeven. Dubbel gebruik van gebruikersnamen en e-mailadressen is niet toegestaan, dus als de naam of het adres dat u kiest al in gebruik is, wordt u gevraagd een andere gebruikersnaam en e-mailadres te kiezen. NedPrivacy stuurt u een bevestigings e-mail met uw geregistreerde gegevens. In het geval dat aflevering van die gegevens om welke reden dan ook mislukt, kan de toegang tot of het gebruik van de gebieden, functies of kenmerken waarvoor registratie is vereist worden geweigerd of beëindigd. U zult uw registratie tijdig bijwerken opdat de geregistreerde gegevens juist en recent zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord. NedPrivacy behoudt zich het recht voor om uw gebruikersnaam of de door u ingediende inhoud aan de Web Site te verwijderen of uw inschrijving te weigeren of te annuleren wanneer u een gebruikersnaam kiest die, naar onze enige discretie, onzedelijk, onbehoorlijk, beledigend of anderszins onjuist is. U bent zelf verantwoordelijk voor het beperken van de toegang tot uw computer(s). U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord die het gevolg zijn van uw gedrag, passiviteit, of nalatigheid. Als u zich bewust bent geworden van een verdachte of ongeoorloofde gedraging met betrekking tot uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord, neem dan onmiddellijk contact met ons per e-mail. We kunnen naar eigen goeddunken, registratie van een specifieke e-mail service of ISP beletten.

Beperking aansprakelijkheid

In geen geval zal NedPrivacy of haar dochter ondernemingen, partners, licentiegevers, leveranciers aansprakelijk zijn voor enige directe schade, indirecte schade, gevolgschade, boetes, speciale of incidentele of andere schade als gevolg van, of in verband met de toegang tot of gebruik van onze websites en de inhoud.

Wijzigingen

NedPrivacy behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Scheidbaarheid bepalingen

Indien enige bepaling van deze Disclaimer niet wettig of handhaafbaar is, wordt de betreffende bepaling geacht uit deze Disclaimer verwijderd te zijn, doch blijven alle overige bepalingen volledig geldig en van kracht en wordt de bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, voorzover dit wettelijk toelaatbaar is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

U kunt altijd contact met ons opnemen indien u meer informatie wenst.

 

NedPrivacy BV
Mesdagstraat 12
6566 ZK MILLINGEN AD RIJN
Nederland

www.nedprivacy.nl

version 1.0 / 23-08-2015